Проектиране

Предлаганите от БАУГРУНД ИНСТИТУТ КНИРИМ ООД  инженерни услуги в областта на инвестиционното проектиране и проучвания включват:

 • Проучване и проектиране на контролирани депа за обезвреждане на неопасни отпадъци;
 • Проучване и проектиране на инсталации са предварително третиране на опасни отпадъци;
 • Проучване (ПИП) и проектиране на регионални интегрирани системи от съоръжения за предварително третиране (сепариране, компостиране, рециклиране) на отпадъци и съоръжения за крайно обезвреждане;
 • Проекти за закриване и рекултивация на стари замърсявания и неконтролирани депа за отпадъци (сметища);
 • Проектиране на станции и съоръжения за пречистване на отпадъчни води (технологични и битови);
 • Оценки на въздействието върху околната среда (ОВОС), информации за преценка необходимостта от ОВОС, уведомления за инвестиционни намерения, екологични оценки и др.;
 • Изготвяне на документации за издаване на комплексни разрешителни с цел комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването.

lov1depo1605115HPIM1067

 

Проучвателните дейности включват всички необходими проучвания по Наредба № 7/2004 год. за изискванията към площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци – инженерно-геоложки, хидрогеоложки проучвания, подробни геодезически заснемания, хидроложки проучвания, разработване на подробни устройствени планове за площадките и трасетата на техническата инфраструктура.

Процесите на проектиране са осигурени със собствен лицензиран специализиран софтуер за автоматизация на дейностите в проектирането и за тримерно моделиране на площадките и линейните обекти (диги), изчисляване на обеми, изчертаване на профили – AutoCad, Pythagoras Digital Terrain Modul, Road Modul, изчисления от полеви и лабораторни изпитвания, оразмеряване на канали и пр., както и специализиран софтуер за изчисляване генерирането на депониен газ и оразмеряването на газовите системи, с възможност за активно отгазяване и обезвреждане, респективно оползотворяване на газа в хода на експлоатация на големи регионални депа, специализиран софтуер за оценка количеството на генерираните филтрационни води и повърхностно отводняване на обектите.

Екипът на дружеството извършва изчисления на устойчивост и слягане на депонийното тяло, устойчивост на елементите на изолационните екрани в различни състояния и при различни комбинации на натоварванията, както оценка на дългосрочното поведение на депата по отношение на водния баланс на депата за отпадъци (HELP – Hydrologic Evaluation of Landfill Performance).

Наличието на внедрена и работеща сертифицирана система за управление на качеството в „Баугрунд Институт Книрим“ ООД в съответствие с изискванията на ISO 9001 в областта „Проучване и проектиране в сферата на околната среда“ позволява ефективно управление на процесите, ефективно използване на ресурсите на дружеството и гарантира спазване на сроковете и запазване удовлетвореността на клиентите.

Наши възложители са:

 • Община Разград
 • Община Ловеч
 • Община Пазарджик
 • Община Дупница
 • Ей И Ес Марица Изток І ЕООД
 • Лукойл Нефтохим Бургас” АД
 • Община Габрово
 • Община Трявна
 • “ТЕЦ Варна” ЕАД
 • “Свилоза” АД
 • Община Летница
 • Община Сливо поле
 • БТ Инженеринг ЕООД
 • Напоителни системи АД
 • ENTEC UK
 • “Бентонит” ЕАД, гр. Кърджали
 • Община Своге
 • Община град Добрич
 • Столична Община
 • Община Карлово
 • “Огнеупорни глини” АД, Плевен
 • Сдружение с нестопанска цел “За чисти Родопи”
 • Община Велико Търново
 • Община Кюстендил
 • Община Силистра;
 • Община Димитровград;
 • и други частни възложители.