Лаборатория

Лабораторията по земна механика при „Баугрунд Институт Книрим“ ООД е съдадена през 1993 год. Ние осигуряваме поддържане на високо качество на извършваните изпитвания,  което от 2004 год. до днес се гарантира и с акредитация от ИА „Българска служба акредитация“ в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 17025 за широк спектър от изпитвания, както и пробовземане.

Независимостта на лаборатория „Земна механика“  гарантира удовлетворяване на изискванията и нуждите на клиентите, като Предлагаме атрактивни цени на изпитванията и индивидуални отстъпки за клиентите.

Класификация и физични показатели

Водно съдържание – процентно съдържание на вода по тегловен метод. Извършва се по БДС, СД CEN ISO/TS, ASTM, DIN.

Обемна плътност и плътност на скелета – Определя се като мокра и суха плътност на почвата. Извършва се по БДС, СД CEN ISO/TS, ASTM, DIN 

Специфична плътност – Плътност на частиците с или без отчитане на затворените пори в 100 ml или 250 ml пикнометър с вода или органичен разтворител. Извършва се по БДС, СД CEN ISO/TS, ASTM, DIN

Зърнометричен състав – Представлява тегловното разпределение на фракциите в почвата. Определя се посредством ситов, седиментационен или комбиниран анализ по БДС, СД CEN ISO/TS, ASTM, DIN.

Граници на Атерберг – Граница на протичанне, граница на източване (граница на пластичност), показател (число) на пластичност. Определят се с пенетрационен конус или паничка на Казагранде по БДС, СД CEN ISO/TS, ASTM, DIN.

 

Съдържание на Органични вещества – Определя се като загуба при накаляване до 900°С по ASTM, DIN.

Съдържание на карбонати – Определя се по газометричен метод с рзлагане със солна киселина. Извършва се по БДС, ASTM*, DIN*.

Съдържание на водоразтворими соли – определя се по БДС като общо съдържание на водоразтворими соли чрез воден извлек. 

Водопоглъщане – Способност за абсорбиране на вода по Enslin/Neff по DIN.

Якостни показатели

В лабораторията се извършват изпитвания за определяне якостните показатели „ъгъл на триене“ и „кохезия“  при пълни и ефективни напрежения  както следва:

Плоско (директно) срязване – в срязващи апарати тип Teylor на фирма „Wykeham Farrance“, диаметър на пробния образец 80 мм, 2 броя срязващи апарати. Изпитванията се извършват по БДС, СД CEN ISO/TS, ASTM, DIN, BS*.

Апарат тип Teylor за определяне параметрите на контактно триене между геосинтетици и геосинтетици и минерални материали, с голяма касета с размери 35 cm x  35 cm;

 

Апарати за триаксиално срязване с размери на пробните образци от 35/70 мм до 80/160 мм, 4 броя, с възможност за прилагане на следните схеми на изпитване:

  • Неконсолидирано-недренирано изпитване (UU)
  • Консолидирано-недренирано изпитване (CIU)
  • Консолидирано-дренирано изпитване (CID)

Изпитванията се извършват по  БДС, СД CEN ISO/TS, ASTM, DIN, BS*.

 

Определяне на недренирана якост с падащ конус по СД CEN ISO/TS

Определяне на якост на едноосов натиск и недренирана якост по СД CEN ISO/TS, ASTM, DIN.

Филтрационни свойства

Определяне на водопропускливост (коефициент на филтрация) на свързани почви

  • в компресионен апарат с падащ напор – използва се за приблизително определяне на коефициента на филтрация, като бърз метод. Изпитванията се извършват по БДС, СД CEN ISO/TS, DIN – лабораторията разполага с 2 апарата с диаметър на пробното тяло 100 мм;
  • в триаксиални условия при постоянен напор с или без предварително водонасищане на образеца – използва се като основен метод за определяне на коефициента на филтрация. Особено подходящ за практически водонепропускливи почви (глини) – Изпитванията се извършват по СД CEN ISO/TS, ASTM, DIN, като за целта лабораторията разполага с 15 апарата с диаметър на пробното тяло от 50 mm до 100 mm.

Определяне на водопропускливост (коефициент на филтрация)  на несвързани почви (пясъци, чакъли, баластра, дренажен бетон)  – по БДС, СД CEN ISO/TS, ASTM, DIN. Използва се апаратура с постоянен напор с диаметър на пробното тяло 80 мм, 150 мм и 300 мм, подходяща за несвързани материали с максимално зърно до 63 mm.

Деформационни показатели

Консолидация в компресионен апарат – използва се за определяне на деформационните показатели (компресионен модул, слягане, коефициент на консолидация, напрежение на предварителна консолидация) на ненарушени или лабораторно уплътнени пробни тела с размери 70 мм и 100 мм с натоварвания до 3.2 МРа. Лабораторията разполага с 25 броя компресионни апарата с мъртъв товар. 

Изотропна или анизотропна консолидация на образци с диаметър до 80 мм в триаксиални условия с отчитане на порен натиск и обемна деформация, определяне на деформационни модули на база триосови изпитвания.

Определяне на свободно набъбване, напрежение на набъбване, пропадане, обем на макропори. Изпитванията се извършват в компресионни апарати с мъртъв товар.

Деформационен и еластичен модул – Определянето се извършва с натискова плоча in situ. Лабораторията разполага със щампи с размери 300 мм и 600мм

Калифорнийски показател на носимоспособност (CBR)* –  изпълнява се като полево или лабораторно изпитване. Изпитването се извършва по ASTM или БДС EN 13286-47:2012*: Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 47: Метод за изпитване за определяне на показателя на носимоспособност California (CBR), показателя на носимоспособност и линейното разширение.

Уплътняване и контрол на строителни почви

Определяне на максималната плътност и оптималното водно съдържание се извършва по БДС, ASTM, DIN, БДС ЕN, при прилагане на нормална или модифицирана уплътнителна работа в гърнета с размери 100 мм и 150 мм. Лабораторията разполага с оборудване за автоматично и ръчно уплътняване.

Конкретно изпитванията се извършват по следните стандарти:

БДС 3214:1985 – Почви строителни. Методи за лабораторно определяне на стандартни плътности на свързани и несвързани почви;

БДС 17146:1990: Почви строителни. Определяне на максималната плътност на скелета и оптималното водно съдържание на почвите. Метод по Проктор;

DIN 18127 :2012  Baugrund, Untersuchung von Bodenproben. Proctorversuch (Строителни почви, изследване на земни проби. Изпитване по Проктор)

ASTM 698:2012  Стандартен метод за лабораторно определяне на характеристиките на уплътняване при използване на стандартна работа (12 400 ft-lbf/ft3 (600 kN-m/m3)

ASTM 1557:2012 Стандартен метод за лабораторно определяне на характеристиките на уплътняване при използване на модифицирана работа (56,000 ft-lbf/ft3 (2,700 kN-m/m3)

БДС EN 13286-2:2011*: Несвързани и хидравлично свързани смеси. Част 2: Лабораторни методи за изпитване на сравнителната плътност и съдържанието на вода. Изпитване по Proctor.

ИЛ „Земна механика“ извършва пробовземане в обхват на акредитация, както и полеви изпитвания за определяне на обемна плътност и водно съдържание на място с режещ пръстен и чрез заместващ пясък в зависимост от зърнометричния състав на материалите.

Лабораторията е специализирана в извършването на полеви и лабораторен контрол при изпълнението на глинени изолационни екрани при депата за отпадъци, като има възможност за изпитване на всички характеристики, изискващи се към материалите и уплътнените екрани по Приложение 2 на Наредба № 6/27.08.2013 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депо и други съоръжения  и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Изпитване на скали

Очаквайте скоро!

 

*- изпитване извън обхват на акредитация